29.05.2020

ZPKWZ w służbie przyrodzie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizuje szereg działań w zakresie swoich zadań ustawowych, m.in. organizacji działalności turystycznej, rekreacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie wartości chronionych w parkach krajobrazowych a także oczywiście ochrony czynnej.

W roku 2015 oraz w latach 2016-2019 realizowano projekty ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego mające na celu budowę infrastruktury turystycznej kierunkującej ruch turystyczny na obszary, na których ruch turystyczny nie powodowałby nadmiernego zwiększenia presji turystycznej na środowisko. Projekty te służyć miały m.in. możliwościom prowadzenia obserwacji przyrodniczych w lokalizacjach objętych ich zakresem, ale również rozpowszechnieniem treści w zakresie edukacji ekologicznej i wiedzy o wartościach chronionych.

 

20190426 172359

Mała infrastruktura turystyczna o charakterze edukacyjnym wykonana w ramach zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, fot. ZPKWZ

Także ze środków RPO WZ realizowany jest projekt Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach którego wykonano i zamontowano kilkaset budek dla nietoperzy, kilkadziesiąt platform gniazdowych z wyściółką oraz wieńców z wyściółką mających zwiększyć sukces lęgowy bociana białego. Przewidziano w ramach tego projektu także wykonywanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody – polegających m.in. na rozbiórce nielegalnie wzniesionych pomostów, usunięciu niepożądanej z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności rezerwatów roślinności, introdukcji okazów grzybieńczyka wodnego, i realizacji innych działań wynikających z ustanowionych dla tych rezerwatów planów ochrony.

bocian

Bocian biały Ciconia ciconia fot. C. Korkosz

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ZPKWZ wykonał platformy gniazdowe dla bociana.

DSCN3181

Rezerwat przyrody Słoneczne Wzgórza, fot. ZPKWZ

W rezerwacie przeprowadzone zostaną prace przewidziane w planie ochrony.

Obecnie realizowane są również projekty w oparciu o dofinansowanie ze środków Funduszu Interreg: Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neürudnitz do ruchu turystycznego oraz Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. W ramach tych projektów przewidziano m.in. prowadzenie monitoringu przyrodniczego oraz budowy platform lęgowych dla puchacza. Ze względu na wysoką wartość rozlewisk w okolicach mostu w Siekierkach Inwestycji towarzyszy również wykonanie przez organizacje pozarządowe w uzgodnieniu z ZPKWZ platform lęgowych dedykowanych rybitwie czarnej.

Planowana do rozpoczęcia jest także realizacja projektu pn. Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry (także w oparciu o środki Funduszu Interreg) w ramach którego wykonane zostaną platformy lęgowe do budowy gniazd przez ptaki drapieżne, oraz płytkie zbiorniki wodne dedykowane ptactwu wodno-błotnemu bytującemu w Dolinie Dolnej Odry.

BAKBotaurus stellaris C.Korkosz 6921

Bąk Botaurus stellaris, fot. C. Korkosz
Jeden z gatunków którym służyć ma budowa płytkich zbiorników wodnych.

Ze względu na bytowanie rzadkich i chronionych ptaków (rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, ostrygojad) na terenie pobliskiego zbiornika Kaleńsko, Zespół Parków Krajobrazowych w porozumieniu z właścicielem nieruchomości - samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi posadowił małą infrastrukturę turystyczną w odległości, która nie powoduje płoszenia tych rzadkich gatunków. Ponadto z uwagi na wyjątkowo bogatą ornitofaunę tego miejsca oraz prowadzone przez Zieloną Fundację Doliny Odry i Warty działania ochrony czynnej, Zespół Parków Krajobrazowych, kierując się potrzebami wskazanych gatunków wyraził poparcie dla ograniczenia bezpośredniego wykorzystania tego zbiornika przez ludzi w okresie lęgowym tych gatunków.

W ramach realizowanych projektów nie jest obecnie planowane posadowienie wieży obserwacyjnej w Chlewicach. Budowa przewidzianego projektem miejsca odpoczynku wraz z   wiatą zostanie  wykonane po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, w tym rybitw, które wykorzystują w tym czasie zbiornik w Chlewicach

Wszelkie działania realizowane przez ZPKWZ realizowane są na gruncie obowiązujących przepisów, w tym w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii właściwych organów powołanych do ochrony przyrody. Działania prowadzone przez ZPKWZ na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego mają na celu m. in. zachowanie bioróżnorodności środowiska parków krajobrazowych. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody park krajobrazowy powoływany jest w celu zachowania, i popularyzacji wartości chronionych w warunkach zrównoważonego rozwoju a grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.