09.07.2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym.

Uprawniona do konsultacji jest Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r.

Opinię dotyczącą konsultowanego projektu uchwały Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i dostarczyć w następujący sposób:

  • złożyć w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącej się przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wzp.pl i www.bip.wzp.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Cerebież-Tarabicki, Specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/48 17 131.

 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronach Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zamieszczono również wszelkie dokumenty związane ze sprawą