Park Krajobrazowy "Ujście Warty"

Informacje ogólne

Park Krajobrazowy "Ujście Warty" utworzony został przed reformą administracji, która wprowadziła podział Polski z 49 na 17 województw. Było to rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 roku.

Po nowym podziale Polski park został podzielony granicą wojewódzką na 2 części: zachodniopomorska i lubuską. W naszym województwie pozostał niewielki fragment położony bezpośrednio nad Odrą, obejmujący łąki, starorzecza oraz fragmenty lasów.

Występuje tu szereg cennych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych dla dolin rzecznych. Znajdują się tu zbiorowiska bagiennej roślinności z przewagą turzycowisk, wśród których miejscami występują płaty szuwarów trzcinowych, mannowych oraz mozgowych. Obszary te stanowią miejsce występowania szeregu gatunków roślin chronionych oraz typowych dla dolin rzecznych, między innymi rzadkiego wilczomlecza błotnego Euphorbia palustris.

Interesujące zarówno pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowym są tu wyspy mineralne, głównie piaszczyska z charakterystyczną roślinnością psammofilną (rośnie tu m.in. chroniona turzyca piaskowa Carex arenaria i liczne porosty).

Znajduje się tu także cenny drzewostan dębowy na siedlisku łęgowym (o charakterystycznym pokroju drzew). Tworzą go kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe Quercus robur o krótkim pniu i krzaczastej formie korony. Niektóre z drzew osiągają wymiary pomnikowe.

Teren stanowi ponadto miejsce rozmnażania się, żerowania i odpoczynku licznych gatunków zwierząt, w tym rzadkich i zagrożonych jak: bóbr europejski Castor fiber, bielik Haliaeetus albicilla, nurogęś Mergus merganser, gągoł Bucephala clangula, czapla siwa Ardea cinerea, bocian biały Ciconia ciconia, kuna leśna Martes martes. Ponadto występują tu licznie ptaki wodno-błotne, a rozległe równiny są żerowiskiem ptaków drapieżnych. Ważnym elementem są również oczka wodne stanowiące potencjalne miejsce rozrodu i przebywania bobra oraz wielu chronionych gatunków płazów.

Na terenie parku występuje zespół przyrodniczo – krajobrazowy o nazwie "Porzecze" utworzony Rozporządzeniem nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 o powierzchni 142,74 ha, położonych w gminie Boleszkowice, na gruntach Nadleśnictwa Dębno Lubuskie.

Opracowanie Dorota Janicka, na podstawie materiałów Krzysztofa Ziarnka. Szczecin 2012 r.

Mapa

Zobacz mapę parku.