Etap drugi projektu- najważniejsze wyzwania

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Realizowany projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej obejmuje tereny parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Inicjatorzy projektu założyli osiągnięcie celu, jakim jest wyposażenie szlaków w obiekty małej architektury, co przyczyni się w dużym stopniu do ochrony najcenniejszych przyrodniczo walorów parków, przy zapewnieniu kontrolowanego rozwoju gospodarki leśnej i turystyki. Prowadzone inwestycje dotyczą obszarów, gdzie występuje ok. 700 gatunków roślin objętych ochroną oraz fauna bogata w swej różnorodności, z gatunkami zagrożonymi. Kolejnym wymiarem całego projektu jest promocja aktywnego wypoczynku sprzyjającego również rozwojowi oraz ugruntowaniu świadomości ekologicznej. Duży zatem nacisk inicjatorzy projektu kładą na walory edukacyjne, jakie wiążą się z udostępnieniem uporządkowanych, przebudowanych i zmodernizowanych szlaków bądź obiektów na obszarze parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego.
Realizowany właśnie projekt wsparty funduszami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kluczową część tych działań, podjętych przez ZPKWZ.
Prowadzone obecnie i oddawane inwestycje w zakresie małej infrastruktury turystycznej odpowiadają zainteresowaniu i zapotrzebowaniu społecznemu, przejawiającemu się w chęci aktywnego spędzania wolnego czasu w atrakcyjnym, zadbanym otoczeniu. Sprzyjają też rozwojowi świadomości ekologicznej, kreując w tym zakresie odpowiednie zachowania i postawy. Dzięki uzupełnieniu, a także budowie zupełnie nowej infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych, mieszkańcy miejscowych gmin oraz turyści w znacznie większym stopniu będą mogli odkrywać uroki bioróżnorodności lokalnej flory i fauny, nie zagrażając jednocześnie ich naturalnemu środowisku. Wyznaczenie nowych ścieżek oraz miejsc odpoczynku, ustawienie kierunkowskazów, miejsc na ogniska lub pomostów, czy też budowa większych obiektów w rodzaju wieży widokowej w Ińskim Parku Krajobrazowym – wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi, zmęczonych coraz bardziej negatywnym wpływem cywilizacyjnego rozwoju. Podjęte przez ZPKWZ projekty inwestycyjne, przyczyniają się także do rozwoju coraz bardziej popularnej turystyki lokalnej i weekendowej. Tworzona niejednokrotnie od podstaw baza turystyczna w obrębie parków krajobrazowych, zachęca więc do obcowania z naturą, regeneracji zmęczonego organizmu i dostrzegania wartości miejsca, którą uświadamiają sobie wszyscy, podziwiający w odpowiednich warunkach walory przyrodnicze i krajobrazowe udostępnionych turystom zakątków. Uznać to należy za największy walor edukacyjny podjętego i realizowanego drugiego etapu projektu.

Brak możliwości komentowania.