Nowa infrastruktura turystyczna w sześciu parkach krajobrazowych

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

To przedsięwzięcie realizowane na dużą skalę, w obecnej perspektywie finansowej lat 2014- 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jego celem jest podniesienie dostępności obszarów chronionych zarządzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego razem z nadleśnictwami oraz samorządami lokalnymi, na terenach których zlokalizowane są niezwykle cenne przyrodniczo. Zaplanowane projekty realizowane są z poszanowaniem flory i fauny, objętych także ochroną w ramach sieci Natura 2000. Specyfika inwestycji prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych, opiera się przede wszystkim na umiejętnym godzeniu pozornie sprzecznych ze sobą interesów- rosnącego zainteresowania walorami turystycznymi regionu z potrzebą ochrony obszarów, których atrakcyjność intryguje i przyciąga. Stąd kolejnym elementem drugiego etapu są działania informacyjno-edukacyjne, towarzyszące projektowi. Ich celem jest również uświadomienie mieszkańcom gmin, zlokalizowanych w obrębie parków krajobrazowych o walorach terenu.
Bezpośrednim impulsem do podjęcia starań nad realizacją programu jest bogactwo naturalnych walorów Pomorza Zachodniego, tworzące turystyczny potencjał o dużych możliwościach. Naturalne warunki regionu sprawiają, że jest on najczęściej odwiedzany przez turystów. Biorąc pod uwagę cenne przyrodniczo i unikalne w skali kraju tereny, pilną okazała się zatem potrzeba takiego ukierunkowania ruchu turystów, aby mogli poznawać uroki regionu z pełnym poszanowaniem kwestii ochrony jego bioróżnorodności. Taki cel stawiają sobie autorzy projektów, realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Te działania są zgodne z dokumentami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego, które stanowią o rozwoju oferty turystycznej jako dominującej funkcji gospodarczej regionu. W ślad za tym niezbędna jest jednak odpowiednia regulacja rozwijającego się ruchu i rozbudowy bazy turystycznej, z zachowaniem wymaganej równowagi przyrodniczej. Stąd realizowane projekty rozbudowy małej infrastruktury: szlaków, miejsc widokowych i obiektów, które sprzyjają wypoczynkowi i jednocześnie dają możliwość doświadczenia uroków przyrodniczego bogactwa regionu w sposób najmniej inwazyjny.
Założeniem realizowanych projektów jest również zwiększenie w sposób kontrolowany dostępności atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, a także poprawa stanu środowiska regionu, co pobudzi jego rozwój gospodarczy oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Pomorza Zachodniego jako regionu, któremu bliski jest rozwój branży turystycznej z poszanowaniem bezpieczeństwa ekologicznego. Działania te sprzyjają nie tylko podniesieniu atrakcyjności regionu, ale przekładają się też bezpośrednio na poprawę jakości życia jego mieszkańców.
Drugi etap projektu realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16 czerwca 2016 r., jaką Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawarł z gminami oraz nadleśnictwami. Umowa stanowi podstawę dofinansowania wszystkich działań w ramach RPO WZ 2014-2020. Grono 32 partnerów tworzy 10 nadleśnictw i 22 gminy. Już samo to świadczy o rozmachu programu rozbudowy infrastruktury turystycznej, realizowanego we współpracy ze wszystkimi partnerami, którym zależy na zrównoważonym rozwoju całego regionu.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zdołano więc zrealizować wiele drobnych projektów, we współpracy z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstała dzięki temu mała infrastruktura turystyczna w parkach krajobrazowych, na którą składały się częściowe oznakowanie tablicami urzędowymi obszarów parków oraz wiaty i ławo-stoły, którym towarzyszyły tablice o edukacyjnym charakterze.
Z uwagi na istniejące potrzeby dalszego kierunkowania wzrastającej antropopresji, konieczne stało się prowadzenie kolejnych działań inwestycyjnych.

Brak możliwości komentowania.