Projekty inwestycyjne: co dotychczas udało się zrobić…

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na obszarze sześciu parków krajobrazowych w regionie rozpoczęła się w roku 2013 od realizacji działań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie w roku 2015, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zrealizowano pierwszy etap projektu pt.: „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i zachowań proekologicznych”, zainicjowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu powstała infrastruktura związana bezpośrednio z ruchem turystycznym w miejscach postoju, na parkingach i ścieżkach przyrodniczych. Turyści mogą dzięki temu pogłębiać swoją wiedzę na temat walorów regionu m.in. z tablic informacyjnych i edukacyjnych. Naniesiono na nie mapy z opisem danego obszaru. Ustawione zostały również przy ścieżkach i miejscach biwakowania ławo-stoły, wiaty, stojaki na rowery a także obiekty edukacyjne, które ułatwiają prowadzenie zajęć bezpośrednio w terenie. Przy turystycznych szlakach zainstalowano również witacze i urzędowe tablice, informujące o granicy parku krajobrazowego. W ramach tego projektu charakterystycznym elementem stały się m.in. głazy z wyrytymi oznaczeniami kierunkowymi przy ścieżkach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Kolejny kluczowy element pierwszego etapu programu, stanowiły prace budowlane w obrębie Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. To unikalne miejsce pod względem zgromadzonych gatunków drzew i roślin, zostało wyposażone w nowy system nawadniający. Wzmocniono również nawierzchnię ścieżek dla zwiedzających. Istotne jest, że w warunkach polskich tereny parków krajobrazowych udostępniane są nieodpłatnie. Zgodnie z założeniami projektu partnerskiego ciężar bieżącej eksploatacji i odtworzenia ponoszą partnerzy projektu: gminy i nadleśnictwa.
Dzięki realizowanym od kilku lat inwestycjom w zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej do warunków, jakie panują w obrębie obszarów niezwykle cennych przyrodniczo, udaje się stopniowo zapewnić lepszą ochronę unikalnego zasobu parków przy jednoczesnym ich otwarciu na potrzeby mieszkańców i turystów. Działania te wpływają również na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane przez ZPKWZ sprawiły, że cenne przyrodniczo i unikalne tereny stały się bardziej dostępne. Założeniem jest, by zarówno mieszkaniec regionu jak i turysta, mieli możliwości pełniejszego poznania wyjątkowych walorów danego obszaru, choćby w trakcie jednego dnia zaplanowanej wyprawy.
Realizując drugi już etap projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stawia sobie za cel odpowiednie ukierunkowanie ruchu turystycznego w obrębie obszarów cennych przyrodniczo. Przy zachowaniu niezbędnej równowagi możliwe będzie zachowanie walorów chronionych na terenie parków krajobrazowych przy jednoczesnym dostosowaniu do przyjęcia wzrastającego ruchu turystów.

Brak możliwości komentowania.