Zrównoważone inwestycje w sześciu parkach

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Drugi etap projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej w obrębie obszarów, zarządzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczy Szczecińskiego Parku „Puszcza Bukowa”, Cedyńskiego oraz Ińskiego Parku Krajobrazowego, Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz położonych w województwie zachodniopomorskim części Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Dużym wyzwaniem dla inicjatorów projektu, którego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, jest zasięg terytorialny inwestycji, zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Przedsięwzięcia obejmują obszary chronione w obrębie sześciu parków na terenach 32 partnerów, co umożliwia wykorzystanie ich potencjału turystycznego bez szkodliwej ingerencji. Z uwagi na swoją wartość i znaczenie przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe stanowią również integralną część strategii zrównoważonego rozwoju województwa.
W ramach przygotowań do drugiego etapu inwestycji infrastrukturalnych stwierdzono potrzebę uzupełnienia infrastruktury mającej za zadanie obsłużyć ruch turystyczny przy jednoczesnym ukierunkowaniu antropopresji oraz wzmocnieniu zaplecza edukacyjnego w zakresie walorów przyrodniczych oraz właściwych zachowań na terenach chronionych.
O zapotrzebowaniu i skali podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych świadczy rozległy obszar, którego dotyczą te działania. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” zajmuje powierzchnię 9 096 ha. Zinwentaryzowano tu 112 osobliwości przyrodniczych uznanych za pomniki przyrody, wśród nich m.in. okazy drzew oraz ich grupy, a także 42 głazy narzutowe. Łączna długość pieszych szlaków turystycznych wynosi w Puszczy Bukowej 200 km.
Cedyński Park Krajobrazowy zajmuje natomiast powierzchnię 30 850 ha. Znajdziemy tu łącznie ponad 640 gatunków roślin, a także liczne i rzadkie gatunki ptaków, płazów i gadów. Turyści mają tu do dyspozycji szlaki piesze o długości 107 km oraz trzy punkty widokowe. Godną polecenia jest udostępniona dla ruchu turystycznego ścieżka biegnąca przez rezerwat przyrody Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego.
Odwiedzający obszary Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, którego powierzchnia w województwie zachodniopomorskim wynosi ponad 1798 ha mają natomiast okazję obserwacji gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w Europie, a także licznych gatunków dokonujących wiosennych i jesiennych przelotów. Występują tu m.in. bielik, rybołów oraz wodniczka- gatunek zagrożony wyginięciem w skali całego świata.
Iński Park Krajobrazowy o powierzchni 17 763 ha jest natomiast miejscem, które urzeka bogactwem flory i fauny w łącznie pięciu rezerwatach przyrody. Ochroną objęte są tu 73 gatunki roślin. W parku można obserwować 18 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Spośród 142 ptasich gatunków gniazdują tu m.in bieliki oraz orliki krzykliwe. Na dobrze oznaczonych i wyposażonych w małą infrastrukturę turystycznych szlakach pieszych, o długości 28 km, można podziwiać unikalne w skali kraju i Europy gatunki, świadczące o bogactwie tego miejsca.
Najbardziej rozległym, objętych projektem rozwoju małej infrastruktury turystycznej, jest teren Drawskiego Parku Krajobrazowego o łącznej powierzchni ponad 38 360 ha, co czyni go największym parkiem krajobrazowym regionu. Imponujące wrażenie sprawia m.in. bogata sieć szlaków pieszych, których długość wynosi łącznie 480 km. Obok blisko 42 gatunków roślin chronionych prawnie i 138 gatunków ptaków lęgowych podziwiać można w Drawskim Parku około 300 pomników przyrody. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy w części położonej w województwie zachodniopomorskim obejmuje natomiast teren o powierzchni ponad 11 840 ha. O jego charakterze decydują lasy, pokrywające blisko 81 proc. terenów parku. Leśno-jeziorna kompozycja parku decyduje o jego wyjątkowym uroku i atrakcyjności dla turystów. Dotąd opisano tutaj 639 gatunków roślin, liczne gatunki grzybów, a także 142 gatunki ptaków. Wody tutejszych jezior pełne są różnorodnych gatunków ryb, na czele z karpiem, okoniem, karasiem czy węgorzem i szczupakiem. Wartości Barlinecko- Gorzowskiego Parku, zlokalizowanego na pograniczu regionów Pomorza Zachodniego i Lubuskiego, podziwiać można wędrując po ścieżkach turystycznych o długości 33 km.
Tereny wszystkich sześciu parków są miejscem realizacji programu inwestycyjnego, głównie w sferze małej infrastruktury. Projekt nakierowany jest środowisko, którego ochrona zostaje zachowana i wzmocniona. Bezpośrednimi odbiorcami są turyści oraz mieszkańcy znajdujący się na terenach objętych ochroną, pośrednimi zaś służby zajmujące się utrzymaniem i ochroną parków krajobrazowych – które mogą korzystać z wykonanych elementów do prowadzenia zajęć terenowych w zakresie edukacji ekologicznej bądź krajoznawczej . Realizowane inwestycje uwzględniające te trzy główne elementy programu zapewniają zrównoważony rozwój z poszanowaniem ściśle chronionych i unikalnych w skali Europy obszarów regionu.

Brak możliwości komentowania.