Unikalne piękno skutecznym walorem edukacyjnym

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Inwestycje prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie zarządzanych obszarów mają, obok kontrolowanego rozwoju turystyki z poszanowaniem zasad ekologii, także praktyczny wymiar edukacyjny. Kwestie promocji walorów regionu i edukacji ekologicznej są mocno zaakcentowane w projekcie rozbudowy małej infrastruktury turystycznej. Służą jej tablice i elementy edukacyjne, ustawiane przy ścieżkach,szlakach, obiektach turystycznych, miejscach postoju podróżnych dzięki którym mieszkaniec regionu lub turysta poznają bardziej szczegółowo wyjątkowość miejsca, po którym ma okazję wędrować. Szerzej też potrafią otworzyć oczy na nieodkryte jeszcze unikalne piękno ukryte w rezerwatach sześciu parków krajobrazowych. Skoordynowane w ramach projektu działania promocyjno- edukacyjne mają uświadomić więc jak największą grupę odbiorców o przyrodniczych atrakcjach, które być może po raz pierwszy mają okazję odkrywać w swojej najbliższej okolicy. Mają one także głębszy wymiar. Informując bowiem o niepowtarzalnym uroku i bioróżnorodności miejsca, przypominają także o konieczności odpowiedniego zachowania wobec środowiska, wymagającego bezwzględnej ochrony. Prowadzona konsekwentnie przez ZPKWZ kampania promocyjno- informacyjna i edukacyjna, wybiega przy tym daleko poza ramy obecnego projektu, kształtując w znacznie dalszej perspektywie postawy poszanowania i wrażliwości wobec unikalnego, przyrodniczego zasobu regionu.
Szeroko pojętym działaniom edukacyjnym w ramach realizowanego projektu sprzyjają unikalne i jedyne w swoim rodzaju ekosystemy, obecne w obrębie parków krajobrazowych, które ze względu na swoją wartość przyrodniczą i krajobrazową wymagają szczególnej ochrony, ale też zapewnienia dostępności. Podejmowane działania pozwalają na zachowanie różnorodności fauny oraz flory, decydujących o wartości zasobów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają ułatwić obcowanie z naturą w jej najczystszej i najpiękniejszej formie, połączone z szeroką gamą działalności edukacyjnej. Prowadzona obecnie rozbudowa infrastruktury umożliwi zatem racjonalne wykorzystanie obszarów parków krajobrazowych przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnej bioróżnorodności. Przyczyni się też do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających udostępnione im miejsca.
Realizując projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej, ZPKWZ oparł się także na ścisłej współpracy z partnerami projektu, włączając doń zapisy strategicznych dokumentów. Na całość programu składają się więc przyjęte przez samorządy strategie rozwoju gmin: Cedynia, Drawsko Pomorskie, Gryfino oraz Gminy Miasta Szczecin. Poszczególne inwestycje drugiego etapu programu realizowane są także w oparciu o Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek i Połczyna- Zdroju. Perspektywa przyjęta w strategicznych dokumentach samorządów dotyczy lat 2014- 2020 lub do roku 2023 i 2025. We wszystkich gminach, które są stronami projektu rozbudowy infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych podniesiono konieczność wzrostu atrakcyjności turystycznej, przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycje prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie zarządzanych obszarów mają, obok kontrolowanego rozwoju turystyki z poszanowaniem zasad ekologii, także praktyczny wymiar edukacyjny. Kwestie promocji i edukacji są mocno zaakcentowane w projekcie rozbudowy małej infrastruktury turystycznej. Służą jej tablice i elementy edukacyjne, ustawiane przy szlakach i obiektach turystycznych, dzięki którym mieszkaniec regionu lub turysta poznają bardziej szczegółowo wyjątkowość miejsca, po którym ma okazję wędrować. Szerzej też potrafią otworzyć oczy na nieodkryte jeszcze unikalne piękno ukryte w rezerwatach sześciu parków krajobrazowych. Skoordynowane w ramach projektu działania promocyjno- edukacyjne mają uświadomić więc jak największą grupę odbiorców o przyrodniczych atrakcjach, które być może po raz pierwszy mają okazję odkrywać w swojej najbliższej okolicy. Mają one także głębszy wymiar. Informując bowiem o niepowtarzalnym uroku i bioróżnorodności miejsca, przypominają także o konieczności odpowiedniego zachowania wobec środowiska, wymagającego bezwzględnej ochrony. Prowadzona konsekwentnie przez ZPKWZ kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna, wybiega przy tym daleko poza ramy obecnego projektu, kształtując w znacznie dalszej perspektywie postawy poszanowania i wrażliwości wobec unikalnego, przyrodniczego zasobu regionu.
Szeroko pojętym działaniom edukacyjnym w ramach realizowanego projektu sprzyjają unikalne i jedyne w swoim rodzaju ekosystemy, obecne w obrębie parków krajobrazowych, które ze względu na swoją wartość przyrodniczą i krajobrazową wymagają szczególnej ochrony, ale też zapewnienia dostępności. Podejmowane działania pozwalają na zachowanie różnorodności fauny oraz flory, decydujących o wartości zasobów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają ułatwić obcowanie z naturą w jej najczystszej i najpiękniejszej formie, połączone z szeroką gamą działalności edukacyjnej. Prowadzona obecnie rozbudowa infrastruktury umożliwi zatem racjonalne wykorzystanie obszarów parków krajobrazowych przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnej bioróżnorodności. Przyczyni się też do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających udostępnione im miejsca.
Realizując projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej, ZPKWZ oparł się także na ścisłej współpracy z partnerami projektu, włączając doń zapisy strategicznych dokumentów. Na całość programu składają się więc przyjęte przez samorządy strategie rozwoju gmin: Cedynia, Drawsko Pomorskie, Gryfino oraz Gminy Miasta Szczecin. Poszczególne inwestycje drugiego etapu programu realizowane są także w oparciu o Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek i Połczyna- Zdroju. Perspektywa przyjęta w strategicznych dokumentach samorządów dotyczy lat 2014- 2020 lub do roku 2023 i 2025. We wszystkich gminach, które są stronami projektu rozbudowy infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych podniesiono konieczność wzrostu atrakcyjności turystycznej, przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego.

Zrównoważone inwestycje w sześciu parkach

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Drugi etap projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej w obrębie obszarów, zarządzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczy Szczecińskiego Parku „Puszcza Bukowa”, Cedyńskiego oraz Ińskiego Parku Krajobrazowego, Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz położonych w województwie zachodniopomorskim części Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Dużym wyzwaniem dla inicjatorów projektu, którego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego, jest zasięg terytorialny inwestycji, zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Przedsięwzięcia obejmują obszary chronione w obrębie sześciu parków na terenach 32 partnerów, co umożliwia wykorzystanie ich potencjału turystycznego bez szkodliwej ingerencji. Z uwagi na swoją wartość i znaczenie przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe stanowią również integralną część strategii zrównoważonego rozwoju województwa.
W ramach przygotowań do drugiego etapu inwestycji infrastrukturalnych stwierdzono potrzebę uzupełnienia infrastruktury mającej za zadanie obsłużyć ruch turystyczny przy jednoczesnym ukierunkowaniu antropopresji oraz wzmocnieniu zaplecza edukacyjnego w zakresie walorów przyrodniczych oraz właściwych zachowań na terenach chronionych.
O zapotrzebowaniu i skali podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych świadczy rozległy obszar, którego dotyczą te działania. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” zajmuje powierzchnię 9 096 ha. Zinwentaryzowano tu 112 osobliwości przyrodniczych uznanych za pomniki przyrody, wśród nich m.in. okazy drzew oraz ich grupy, a także 42 głazy narzutowe. Łączna długość pieszych szlaków turystycznych wynosi w Puszczy Bukowej 200 km.
Cedyński Park Krajobrazowy zajmuje natomiast powierzchnię 30 850 ha. Znajdziemy tu łącznie ponad 640 gatunków roślin, a także liczne i rzadkie gatunki ptaków, płazów i gadów. Turyści mają tu do dyspozycji szlaki piesze o długości 107 km oraz trzy punkty widokowe. Godną polecenia jest udostępniona dla ruchu turystycznego ścieżka biegnąca przez rezerwat przyrody Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego.
Odwiedzający obszary Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, którego powierzchnia w województwie zachodniopomorskim wynosi ponad 1798 ha mają natomiast okazję obserwacji gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w Europie, a także licznych gatunków dokonujących wiosennych i jesiennych przelotów. Występują tu m.in. bielik, rybołów oraz wodniczka- gatunek zagrożony wyginięciem w skali całego świata.
Iński Park Krajobrazowy o powierzchni 17 763 ha jest natomiast miejscem, które urzeka bogactwem flory i fauny w łącznie pięciu rezerwatach przyrody. Ochroną objęte są tu 73 gatunki roślin. W parku można obserwować 18 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Spośród 142 ptasich gatunków gniazdują tu m.in bieliki oraz orliki krzykliwe. Na dobrze oznaczonych i wyposażonych w małą infrastrukturę turystycznych szlakach pieszych, o długości 28 km, można podziwiać unikalne w skali kraju i Europy gatunki, świadczące o bogactwie tego miejsca.
Najbardziej rozległym, objętych projektem rozwoju małej infrastruktury turystycznej, jest teren Drawskiego Parku Krajobrazowego o łącznej powierzchni ponad 38 360 ha, co czyni go największym parkiem krajobrazowym regionu. Imponujące wrażenie sprawia m.in. bogata sieć szlaków pieszych, których długość wynosi łącznie 480 km. Obok blisko 42 gatunków roślin chronionych prawnie i 138 gatunków ptaków lęgowych podziwiać można w Drawskim Parku około 300 pomników przyrody. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy w części położonej w województwie zachodniopomorskim obejmuje natomiast teren o powierzchni ponad 11 840 ha. O jego charakterze decydują lasy, pokrywające blisko 81 proc. terenów parku. Leśno-jeziorna kompozycja parku decyduje o jego wyjątkowym uroku i atrakcyjności dla turystów. Dotąd opisano tutaj 639 gatunków roślin, liczne gatunki grzybów, a także 142 gatunki ptaków. Wody tutejszych jezior pełne są różnorodnych gatunków ryb, na czele z karpiem, okoniem, karasiem czy węgorzem i szczupakiem. Wartości Barlinecko- Gorzowskiego Parku, zlokalizowanego na pograniczu regionów Pomorza Zachodniego i Lubuskiego, podziwiać można wędrując po ścieżkach turystycznych o długości 33 km.
Tereny wszystkich sześciu parków są miejscem realizacji programu inwestycyjnego, głównie w sferze małej infrastruktury. Projekt nakierowany jest środowisko, którego ochrona zostaje zachowana i wzmocniona. Bezpośrednimi odbiorcami są turyści oraz mieszkańcy znajdujący się na terenach objętych ochroną, pośrednimi zaś służby zajmujące się utrzymaniem i ochroną parków krajobrazowych – które mogą korzystać z wykonanych elementów do prowadzenia zajęć terenowych w zakresie edukacji ekologicznej bądź krajoznawczej . Realizowane inwestycje uwzględniające te trzy główne elementy programu zapewniają zrównoważony rozwój z poszanowaniem ściśle chronionych i unikalnych w skali Europy obszarów regionu.

Projekty inwestycyjne: co dotychczas udało się zrobić…

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na obszarze sześciu parków krajobrazowych w regionie rozpoczęła się w roku 2013 od realizacji działań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie w roku 2015, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zrealizowano pierwszy etap projektu pt.: „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i zachowań proekologicznych”, zainicjowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu powstała infrastruktura związana bezpośrednio z ruchem turystycznym w miejscach postoju, na parkingach i ścieżkach przyrodniczych. Turyści mogą dzięki temu pogłębiać swoją wiedzę na temat walorów regionu m.in. z tablic informacyjnych i edukacyjnych. Naniesiono na nie mapy z opisem danego obszaru. Ustawione zostały również przy ścieżkach i miejscach biwakowania ławo-stoły, wiaty, stojaki na rowery a także obiekty edukacyjne, które ułatwiają prowadzenie zajęć bezpośrednio w terenie. Przy turystycznych szlakach zainstalowano również witacze i urzędowe tablice, informujące o granicy parku krajobrazowego. W ramach tego projektu charakterystycznym elementem stały się m.in. głazy z wyrytymi oznaczeniami kierunkowymi przy ścieżkach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Kolejny kluczowy element pierwszego etapu programu, stanowiły prace budowlane w obrębie Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. To unikalne miejsce pod względem zgromadzonych gatunków drzew i roślin, zostało wyposażone w nowy system nawadniający. Wzmocniono również nawierzchnię ścieżek dla zwiedzających. Istotne jest, że w warunkach polskich tereny parków krajobrazowych udostępniane są nieodpłatnie. Zgodnie z założeniami projektu partnerskiego ciężar bieżącej eksploatacji i odtworzenia ponoszą partnerzy projektu: gminy i nadleśnictwa.
Dzięki realizowanym od kilku lat inwestycjom w zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej do warunków, jakie panują w obrębie obszarów niezwykle cennych przyrodniczo, udaje się stopniowo zapewnić lepszą ochronę unikalnego zasobu parków przy jednoczesnym ich otwarciu na potrzeby mieszkańców i turystów. Działania te wpływają również na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane przez ZPKWZ sprawiły, że cenne przyrodniczo i unikalne tereny stały się bardziej dostępne. Założeniem jest, by zarówno mieszkaniec regionu jak i turysta, mieli możliwości pełniejszego poznania wyjątkowych walorów danego obszaru, choćby w trakcie jednego dnia zaplanowanej wyprawy.
Realizując drugi już etap projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stawia sobie za cel odpowiednie ukierunkowanie ruchu turystycznego w obrębie obszarów cennych przyrodniczo. Przy zachowaniu niezbędnej równowagi możliwe będzie zachowanie walorów chronionych na terenie parków krajobrazowych przy jednoczesnym dostosowaniu do przyjęcia wzrastającego ruchu turystów.

Nowa infrastruktura turystyczna w sześciu parkach krajobrazowych

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

To przedsięwzięcie realizowane na dużą skalę, w obecnej perspektywie finansowej lat 2014- 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jego celem jest podniesienie dostępności obszarów chronionych zarządzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego razem z nadleśnictwami oraz samorządami lokalnymi, na terenach których zlokalizowane są niezwykle cenne przyrodniczo. Zaplanowane projekty realizowane są z poszanowaniem flory i fauny, objętych także ochroną w ramach sieci Natura 2000. Specyfika inwestycji prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych, opiera się przede wszystkim na umiejętnym godzeniu pozornie sprzecznych ze sobą interesów- rosnącego zainteresowania walorami turystycznymi regionu z potrzebą ochrony obszarów, których atrakcyjność intryguje i przyciąga. Stąd kolejnym elementem drugiego etapu są działania informacyjno-edukacyjne, towarzyszące projektowi. Ich celem jest również uświadomienie mieszkańcom gmin, zlokalizowanych w obrębie parków krajobrazowych o walorach terenu.
Bezpośrednim impulsem do podjęcia starań nad realizacją programu jest bogactwo naturalnych walorów Pomorza Zachodniego, tworzące turystyczny potencjał o dużych możliwościach. Naturalne warunki regionu sprawiają, że jest on najczęściej odwiedzany przez turystów. Biorąc pod uwagę cenne przyrodniczo i unikalne w skali kraju tereny, pilną okazała się zatem potrzeba takiego ukierunkowania ruchu turystów, aby mogli poznawać uroki regionu z pełnym poszanowaniem kwestii ochrony jego bioróżnorodności. Taki cel stawiają sobie autorzy projektów, realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Te działania są zgodne z dokumentami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego, które stanowią o rozwoju oferty turystycznej jako dominującej funkcji gospodarczej regionu. W ślad za tym niezbędna jest jednak odpowiednia regulacja rozwijającego się ruchu i rozbudowy bazy turystycznej, z zachowaniem wymaganej równowagi przyrodniczej. Stąd realizowane projekty rozbudowy małej infrastruktury: szlaków, miejsc widokowych i obiektów, które sprzyjają wypoczynkowi i jednocześnie dają możliwość doświadczenia uroków przyrodniczego bogactwa regionu w sposób najmniej inwazyjny.
Założeniem realizowanych projektów jest również zwiększenie w sposób kontrolowany dostępności atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, a także poprawa stanu środowiska regionu, co pobudzi jego rozwój gospodarczy oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Pomorza Zachodniego jako regionu, któremu bliski jest rozwój branży turystycznej z poszanowaniem bezpieczeństwa ekologicznego. Działania te sprzyjają nie tylko podniesieniu atrakcyjności regionu, ale przekładają się też bezpośrednio na poprawę jakości życia jego mieszkańców.
Drugi etap projektu realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16 czerwca 2016 r., jaką Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawarł z gminami oraz nadleśnictwami. Umowa stanowi podstawę dofinansowania wszystkich działań w ramach RPO WZ 2014-2020. Grono 32 partnerów tworzy 10 nadleśnictw i 22 gminy. Już samo to świadczy o rozmachu programu rozbudowy infrastruktury turystycznej, realizowanego we współpracy ze wszystkimi partnerami, którym zależy na zrównoważonym rozwoju całego regionu.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zdołano więc zrealizować wiele drobnych projektów, we współpracy z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstała dzięki temu mała infrastruktura turystyczna w parkach krajobrazowych, na którą składały się częściowe oznakowanie tablicami urzędowymi obszarów parków oraz wiaty i ławo-stoły, którym towarzyszyły tablice o edukacyjnym charakterze.
Z uwagi na istniejące potrzeby dalszego kierunkowania wzrastającej antropopresji, konieczne stało się prowadzenie kolejnych działań inwestycyjnych.

Etap drugi projektu- najważniejsze wyzwania

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Realizowany projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej obejmuje tereny parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Inicjatorzy projektu założyli osiągnięcie celu, jakim jest wyposażenie szlaków w obiekty małej architektury, co przyczyni się w dużym stopniu do ochrony najcenniejszych przyrodniczo walorów parków, przy zapewnieniu kontrolowanego rozwoju gospodarki leśnej i turystyki. Prowadzone inwestycje dotyczą obszarów, gdzie występuje ok. 700 gatunków roślin objętych ochroną oraz fauna bogata w swej różnorodności, z gatunkami zagrożonymi. Kolejnym wymiarem całego projektu jest promocja aktywnego wypoczynku sprzyjającego również rozwojowi oraz ugruntowaniu świadomości ekologicznej. Duży zatem nacisk inicjatorzy projektu kładą na walory edukacyjne, jakie wiążą się z udostępnieniem uporządkowanych, przebudowanych i zmodernizowanych szlaków bądź obiektów na obszarze parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego.
Realizowany właśnie projekt wsparty funduszami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kluczową część tych działań, podjętych przez ZPKWZ.
Prowadzone obecnie i oddawane inwestycje w zakresie małej infrastruktury turystycznej odpowiadają zainteresowaniu i zapotrzebowaniu społecznemu, przejawiającemu się w chęci aktywnego spędzania wolnego czasu w atrakcyjnym, zadbanym otoczeniu. Sprzyjają też rozwojowi świadomości ekologicznej, kreując w tym zakresie odpowiednie zachowania i postawy. Dzięki uzupełnieniu, a także budowie zupełnie nowej infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych, mieszkańcy miejscowych gmin oraz turyści w znacznie większym stopniu będą mogli odkrywać uroki bioróżnorodności lokalnej flory i fauny, nie zagrażając jednocześnie ich naturalnemu środowisku. Wyznaczenie nowych ścieżek oraz miejsc odpoczynku, ustawienie kierunkowskazów, miejsc na ogniska lub pomostów, czy też budowa większych obiektów w rodzaju wieży widokowej w Ińskim Parku Krajobrazowym – wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi, zmęczonych coraz bardziej negatywnym wpływem cywilizacyjnego rozwoju. Podjęte przez ZPKWZ projekty inwestycyjne, przyczyniają się także do rozwoju coraz bardziej popularnej turystyki lokalnej i weekendowej. Tworzona niejednokrotnie od podstaw baza turystyczna w obrębie parków krajobrazowych, zachęca więc do obcowania z naturą, regeneracji zmęczonego organizmu i dostrzegania wartości miejsca, którą uświadamiają sobie wszyscy, podziwiający w odpowiednich warunkach walory przyrodnicze i krajobrazowe udostępnionych turystom zakątków. Uznać to należy za największy walor edukacyjny podjętego i realizowanego drugiego etapu projektu.

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie człowieka.
Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

Budowę dużej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę: wieże (5szt.) i platformy (2szt.) widokowe, pomosty (3szt.) oraz wiaty ogniskowe (9szt.).
Posadowienie małej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania braku sprzeciwu od organu nadzorującego (Starostwa Powiatowe), procedura zgłoszeniowa. Zaplanowano do posadowienia ponad 2000 elementów infrastrukturalnych, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe – zakończenie oznakowywania granic PK.
Działania promocyjne polegające na wydrukowaniu map parków z zaznaczonymi miejscami inwestycyjnymi. Organizacja warsztatów i konferencji promującej projekt.
Lokalizacja projektu:

Ze względu na wytyczne RPO dotyczące obszarów działań konkursu, do współrealizacji projektu ZPKWZ zaprosiło wszystkie Gminy i Nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało
32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.

W trakcie realizacji projektu, konieczne stało się ograniczenie zakresu projektu. Stąd też wykonano 1 wieżę widokową  i  zespół pomostów (w Ińskim Parku Krajobrazowym), palisadę drewnianą pod Górą Czcibora (w Cedyńskim Parku Krajobrazowym), 2200 elementów małej infrastruktury turystycznej.