Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – konkurs „ Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 3-4. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r. 
  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zpkwz.pl lub telefonu 601176017.
 3. Dane osobowe uczestników  i  zwycięzcy  będą  przetwarzane  w  celu organizacji i przeprowadzenia konkursu a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do :
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) data urodzenia,
  c) adres e-mail,
  d) nazwa, numer i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu
 7. Uczestnikom  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania  o wynikach konkursu.
 9. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane  uczestników  konkursu  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych  danych  osobowych.  Organizator  wdrożył odpowiednie  środki  aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3) nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych  przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam  zgodę  na nieodpłatne  używanie, wykorzystanie i  rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w  postaci zdjęć ) przez  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z  siedzibą  w  Szczecinie  przy  ul.  Starzyńskiego 3-4,  na  potrzeby konkursu „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”
 2. Niniejsza zgoda jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,  a  także  zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodnio-pomorskiego,  portalach społecznościowych  Facebook,  Twitter,  YouTube  itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „najlepszy blog przyrodniczy pomorza zachodniego” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów.