Regulamin

Regulamin konkursu „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
  „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego” [Konkurs].
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin [Organizator].
 3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

§2. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, z wyjątkiem dzieci pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zpkwz.pl/blog w zakładce „Zarejestruj”.
 3. Ze względu na wiek uczestników konieczne jest złożenie pisemnej zgody na udział w konkursie podpisanej przez Rodziców osoby małoletniej. Treść zgody trzeba pobrać ze strony www.zpkwz.pl/blog z zakładki ochrona danych osobowych Po podpisaniu oświadczenia należy przesłać je na adres Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
  w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin z dopiskiem „BLOG-ZGODA”.
 4. Konkurs polega na umieszczaniu przy użyciu blogowego szablonu ze strony www.zpkwz.pl/blog
  treści o tematyce przyrodniczej. Do treści zaliczyć możemy tekst pisany, zdjęcia, ryciny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia treści, które nie spełniają wymagań technicznych
  i merytorycznych Regulaminu lub naruszają prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 6. Umieszczenie zdjęć i rycin na stronie www.zpkwz.pl/blog jest równoznaczne
  z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób ujętych na zdjęciach,
  a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych zdjęć i rycin, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 7. Autor umieszczonych na stronie www.zpkwz.pl/blog zdjęć, rycin bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie materiałów przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
  2. wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
  5. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
  6. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;
  7. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 8. W 2020 r. odbędzie się trzecia – całoroczna edycja konkursu, która potrwa od 7 stycznia do 15 grudnia 2020 r.
 9. Ze względu na czas trwania edycji (edycja całoroczna), minimalna ilość wpisów jaką trzeba umieścić na blogu to 10.

§3. Nagrody

 1. Trzy pierwsze osoby, które umieszczą największą ilość różnorodnych wpisów na bloga (postów), jednak nie mniejszą niż 10 wpisów, otrzymają cenną nagrodę rzeczową.
 2. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma zapas ekologicznego papieru dla szkoły do której uczęszcza.
 3. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zpkwz.pl/blog
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem w sprawie przekazania Nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagroda po 30 dniach od ogłoszenia wyników Konkursu zostaje przeniesiona do następnej edycji Konkursu.

§4. Postanowienia ogólne

 1. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Konkursu „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego” jest Karolina Bloom (tel. 91 48 17 123, e-mail kbloom@zpkwz.pl).
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zpkwz.pl/blog
 3. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.
 4. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 7. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.