Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomo

„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I”

loga 2 popr

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu opiewającego na 4,2 mln zł rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r. Bezpośrednio zaangażowanych w projekt jest 10 partnerów, w tym Nadleśnictwa: GryfinoChojnaMieszkowiceDębnoDobrzanyŁobezCzaplinekPołczynŚwierczyna oraz gmina Stare Czarnowo.

Przy realizacji projektu współpracują Starostwa, w których procedowana była budowa małej infrastruktury i projekt prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie i Szczecinku, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, samorządy lokalne gmin położonych na terenach parków i właściwe wydziały Urzędu Marszałkowskiego.

 

Najważniejsze działaniami wykonywanymi w ramach projektu są: budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych, działania promocyjno-edukacyjne (polegające między innymi na opracowaniu i wydruku map), opracowanie programu edukacji ekologicznej, wykonanie prac budowlanych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej.

 

INFRASTRUKTURA

Dzięki realizacji projektu wszystkie parki krajobrazowe administrowane przez ZPKWZ wzbogacą się o infrastrukturę związaną z ruchem turystycznym, wykonaną w miejscach postoju, na parkingach, na ścieżkach przyrodniczych etc. Będą to tablice informacyjne (w tym z mapami), tablice edukacyjne, ławostoły, wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, elementy edukacyjne - służące prowadzeniu zajęć w terenie, witacze a także tzw. tablice urzędowe - informujące o znajdowaniu się na terenie parku krajobrazowego. Ponadto, Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" zostanie dooznakowany przy pomocy głazów z wyrytymi oznaczeniami kierunkowymi. Po zrealizowaniu działań w tym zakresie parki krajobrazowe naszego województwa będą posiadały

Do tej kategorii działań zaliczyć również należy prace budowlane w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej - które pozwolą na wykonanie systemu nawadniającego oraz wzmocnienie nawierzchni ścieżek, po których poruszają się zwiedzający.

 

WARSZTATY

W każdym z parków w ramach projektu przeprowadzane są warsztaty edukacyjne - łącznie jest to więc 5 spotkań: w Gryfinie dla Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, w Starym Czarnowie dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", w Siemczynie dla Drawskiego Parku Krajobrazowego, w Chociwlu dla Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz w Bielinku dla Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Mają one na celu w zapoznanie uczestników z efektami projektu, z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i historycznymi danego terenu, ale również uświadomienie możliwości jakie dają tego typu projekty dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Służą również wypracowaniu nowych pomysłów i działań, które będą w przyszłości podstawą dalszej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa i reprezentującym go Zespołem Parków i materiałem dla kolejnych wniosków projektowych.

 

KONFERENCJA

Podsumowaniem projektu będzie otwarta konferencja, która odbędzie się 15 października w obiekcie konferencyjno-hotelowym SILVER w Szczecinie. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną cele i efekty projektu, jak również wyniki warsztatów.

 

PROMOCJA

Integralną częścią projektu było opracowanie i wydrukowanie dwustronnych map parków krajobrazowych, kolportowanych jako dodatek do „Kuriera Szczecińskiego” we wrześniu 2015 r. Jednocześnie co tydzień od 5 sierpnia ukazują się artykuły w tej gazecie, poświęcone projektowi i walorom każdego z parków zarządzanego przez ZPKWZ. We wrześniu w lokalnych rozgłośniach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej emitowane są spoty informacyjne dotyczące projektu i obszarów parków.

Przygotowano ścienną mapę województwa z formami ochrony przyrody i oddzielne mapy parków krajobrazowych, zestawione razem w pakiety edukacyjne. Na odwrocie każdej z map zamieszczono podstawowe informacje o parku, a także opisy flory i fauny, walorów turystycznych i przyrodniczych, szlaków turystycznych, itp. Opisy przygotowane zostały w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

 

POZOSTAŁE

Środki uzyskane w ramach projektu pozwoliły również na zakup samochodu oraz łodzi patrolowej wraz z przyczepą mających służyć pracownikom Służby Parku Krajobrazowego w realizacji zadań w terenie.