Filmy

Ze­spół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go w opar­ciu o do­fi­nan­so­wa­nie Wo­je­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej w Szcze­ci­nie zrealizował cykl 13 fil­mów po­świę­co­nych te­ma­ty­ce par­ków kra­jo­bra­zo­wych na­sze­go re­gio­nu.

Każ­de­mu z par­ków kra­jo­bra­zo­wych po­świę­co­ne są dwa od­cin­ki – jeden do­ty­czą­cy kra­jo­bra­zu i przy­ro­dy oraz drugi – do­ty­czą­cy kul­tu­ry i tu­ry­sty­ki. Ostat­ni, trzy­na­sty film do­ty­czy  wszystkich par­ków Po­mo­rza Za­chod­nie­go.

 

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z wa­lo­ra­mi na­szych par­ków.