OPIS

Park Krajobrazowy „Ujście Warty” to najmniejszy pod względem powierzchni park krajobrazowy w województwie zachodniopomorskim. Położony jest wzdłuż Odry na południowym krańcu województwa. Blisko 80 % jego powierzchni to łąki i tereny podmokłe, 15 % stanowią zbiorowiska leśne a 5 % piaszczyste wydmy śródlądowe. Właśnie ta mozaika siedlisk stanowi o bogactwie przyrodniczym parku. Dodatkowym atutem jest położenie obszaru parku w dolinie dużej rzeki, która nie została obwałowana i okresowo rozlewa się po starorzeczach, szuwarach i olsach parku.

Wiosenne rozlewiska w okolicy Chlewic fot. Piotr Chara 

Wysoka woda pokrywa teren całych rozlewisk a ponad jej powierzchnią wznoszą się, niby wyspy, najwyższe w dolinie Odry wydmy. Najwyższy ich szczyt sięga 25,8 m n.p.m. i nosi dumną nazwę Monte Cassino. 

 

 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Porzecze fot. zbiory ZPKWZ 

Tak zróżnicowany krajobraz definiuje różnorodność siedlisk zależnych od bogatych i żyznych obszarów podmokłych po ubogie w składniki biogeniczne piaszczyste wydmy. Występuje tu szereg cennych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych dla dolin rzecznych i muraw napiaskowych. Znajdują się tu zbiorowiska bagiennej roślinności z przewagą turzycowisk, wśród których miejscami występują płaty szuwarów trzcinowych, mannowych oraz mozgowych. Na piaszczystym podłożu tworzą się murawy szczotlichowe i porostowe. Obszary te stanowią miejsce występowania szeregu gatunków roślin chronionych typowych dla dolin rzecznych i obszarów piaszczystych, ale największym walorem tego miejsca jest bogactwo fauny ptasiej.

 

Rozlewiska Odry w okolicy Porzecza zimą fot. Piotr Chara