Plan ochrony

Plan ochrony parku krajobrazowego jest dokumentem planistycznym ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa, obowiązującym przez 20 lat i uwzględniającym kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Plan ochrony jest aktem prawa miejscowego.

W procesie tworzenia planów ochrony należy zapewnić udział społeczeństwa. Odbywa się to poprzez organizację spotkań konsultacyjnych w trakcie prac nad dokumentacją do planu. Ponadto projekt planu ochrony parku krajobrazowego musi zostać poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z wymogami prawa.

Projekt planu ochrony jest uzgadniany z Radami Gmin w odniesieniu do wprowadzanych zakazów oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Projekt planu ochrony wymaga także zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Tryb oraz zasady tworzenia planu ochrony parku krajobrazowego określają:

W województwie zachodniopomorskim plany ochrony posiadają Szczeciński Park Krajobrazowy (2006 r.) oraz Iński Park Krajobrazowy (2005 r.). ZPKWZ aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków na cele opracowania planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa. Obecnie toczą się prace nad projektami planów ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu RPO. W ramach tego projektu dla pozostałych parków krajobrazowych w prowadzonych postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawców na przygotowanie dokumentacji projektowych do tych planów. Prace nad pozyskaniem środków oraz wykonawców do opracowania projektów planów ochrony dla pozostałych parków krajobrazowych będą kontynuowane.

Szczegółowe informacje dotyczące prac nad projektami planów ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz bieżące informacje o pracach nad dokumentacją do tych planów znajdują się na stronie głównej w zakładce PROJEKTY/Projekty realizowane przy udziale środków unijnych/Projekt RPO 4.8 pn. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych. PRZEJDŻ Wszelkie bieżące informacje i zawiadomienia o dostępności dokumentacji do planów ochrony oraz możliwości składania wniosków i uwag do tych planów są także publikowane na bieżąco na stronie BIP ZPKWZ.