Informacje

Loga0

„Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”. Projekt współfinansowany z funduszy NFOŚiGW i WFOŚIGW w Szczecinie, realizowany w 2014 roku.

Celem projektu było ograniczenie antropopresji na najcenniejszych terenach chronionych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, wynikającej z rozwoju turystyki. W ramach zadania oznakowano granice 4 parków krajobrazowych oraz posadowiono na ich terenie tablice edukacyjno-informacyjne. Na obszarze  czterech rezerwatów przyrody Drawskiego Parku Krajobrazowego zamontowano tablice wytyczające ścieżki przyrodnicze. Wydano przewodniki po ścieżkach: Przełom Rzeki Dębnicy, Spyczna Góra – Jezioro Prosino, Dolina Pięciu Jezior, Jezioro Czarnówek.