Informacje

Loga 1

Wfos

„Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”. Projekt współfinansowany z funduszy RPOWZ 2014-2020 i WFOŚiGW w Szczecinie, realizowany w latach 2016-2019

Projekt był kontynuacją etapu I zadania, został zrealizowany przy współpracy 32 Partnerów (22 Gminy i 10 Nadleśnictw) z terenów 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Działaniami zostały objęte również rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

Realizacja zadania miała na celu ochronę siedlisk cennych przyrodniczo poprzez udostępnienie miejsc wypoczynku oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego w bezpiecznej odległości od tych objętych szczególną ochroną. W tym celu powstało 2 245 elementów infrastruktury turystycznej, w skład której wchodzą min.: ławki, kosze na śmieci, tablice, ruchome elementy edukacyjne, wiaty, oraz stojaki rowerowe. W ramach zadania wybudowano również wieżę widokową i pomost w miejscowości Ińsko oraz historyczną palisadę pod Górą Czcibora. Miejsca posadowienia infrastruktury zostały wybrane przy współpracy z partnerami projektu. Elementy zawierające treści i zagadnienia  merytoryczne zostały spersonalizowane dla każdego miejsca, uwzględniając najciekawsze gatunki i siedliska występujące w okolicy.

Element Edukacyjny Infrastruktury Turystycznej RPO Etap II Fot Zbiory ZPKWZ
Element edukacyjny infrastruktury turystycznej, RPO etap II fot. zbiory ZPKWZ

Pomost W Isku RPO Etap II Fot Zbiory ZPKWZ
Pomost w Ińsku, RPO etap II fot. zbiory ZPKWZ

Otwarcie Palisady Pod Gr Czcibora RPO Etap II Fot Zbiory ZPKWZ
Otwarcie palisady pod górą Czcibora, RPO etap II fot. zbiory ZPKWZ