Ochrona danych osobowych – konkurs „ Znajdź tablicę edukacyjną w parku”

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Uniwersytet z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 3-4. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zpkwz.pl lub telefonu 601176017.
 3. Dane osobowe uczestników  i  zwycięzcy  będą  przetwarzane  w  celu organizacji i przeprowadzenia konkursu a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do :
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
 7. Uczestnikom  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania  o wynikach konkursu.
 9. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane  uczestników  konkursu  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych  danych  osobowych.  Organizator  wdrożył odpowiednie  środki  aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3) nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych  przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.