Regulamin konkursu fotograficznego „ Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
  „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym” [Konkurs].
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin [Organizator].
 3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, a dokładniej na obszarze sześciu parków krajobrazowych i ich otulin (Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Iński Park Krajobrazowy, Drawski Park Krajobrazowy, Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy).

§2. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, z wyjątkiem pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i ich rodzin.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zpkwz.pl/konkurs w zakładce „Zarejestruj”.
 3. Konkurs polega na odnalezieniu na obszarach wszystkich parków krajobrazowych jak największej liczby tablic informacyjno- edukacyjnych, zrobieniu zdjęcia typu „selfie”(zdjęcie z sylwetką lub twarzą na widocznym tle tablicy informacyjno- edukacyjnej) na tle tablicy i umieszczeniu jak największej ilości takich zdjęć za pomocą zakładki „ Zdjęcia użytkowników” na naszej stronie internetowej www.zpkwz.pl/konkurs  [„selfie” zdjęcie z sylwetką lub twarzą na widocznym tle tablicy edukacyjnej, tablica informacyjno – edukacyjna musi posiadać logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego].
 4. Rozmiar zdjęć umieszczanych na stronie nie może być gorszy niż 96 dpi. (600 x 600 pix).
 5. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych Regulaminu, które nie prezentuje tablicy informacyjno-edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 7. Umieszczenie zdjęcia na stronie www.zpkwz.pl/konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 8. Autor umieszczonego na stronie www.zpkwz.pl/konkurs zdjęcia bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie zdjęcia przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
  2. wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
  5. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
  6. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;
  7. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 9. W 2020 r. odbędzie się trzecia – całoroczna edycja konkursu, która potrwa od 7 stycznia do 15 grudnia 2020 r.
 10. Ze względu na czas trwania edycji (edycja całoroczna), minimalna ilość zdjęć, jaką trzeba umieścić na blogu to 10.

§3. Nagrody

 1. Trzy pierwsze osoby, które umieszczą największą ilość zdjęć, znajdą największą ilość tablic informacyjno- edukacyjnych, otrzymają cenną nagrodę rzeczową.
 2. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zpkwz.pl
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem w sprawie przekazania Nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagroda po 30 dniach od ogłoszenia wyników Konkursu zostaje przeniesiona do następnej edycji Konkursu.

§4. Postanowienia ogólne

 1. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Konkursu „Znajdź tablice informacyjną w parku krajobrazowym” jest Karolina Bloom (tel. 91 48 17 123, e-mail kbloom@zpkwz.pl).
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zpkwz.pl/konkurs
 3. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora.
 4. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 7. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.