Drawski Park Krajobrazowy

Logo

Obwieszczenie Dyrektora ZPKWZ o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

 

Obraz JPG

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony prowadzone będą w czterech Etapach:

Etap I – etap wstępny, mający na celu uruchomienie prac nad dokumentacją do planu ochrony, obejmujący powiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony, identyfikację interesariuszy oraz prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego otuliny;

Etap II – obejmujący prace kameralne i terenowe, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;

Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, w tym wskazanie działań ochronnych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;

Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień projektu planu.

Po zakończeniu prac przewidzianych w każdym z Etapów ZPKWZ udostępni dokumentacje na stronie internetowej ZPKWZ.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 31 marca 2023 r.

Opis założeń do opracowania projektu planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego.