Realizacja projektu

Nagłówek

 

Realizacja projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekty planów ochrony parków krajobrazowych w województwie zachodniopomorskim są realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” -  Nr decyzji RPZP.04.08.00-32-A006/17. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

W ramach tego projektu realizowane są dwa projekty planów ochrony: dla Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony parku krajobrazowego jest dokumentem planistycznym ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa, obowiązującym przez 20 lat i uwzględniającym kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony będą prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794). W aktach tych zawarty jest pełen zakres wykonywanych prac, ich metodologia oraz zasób dokumentacji do wykonania.