Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

OCHRONA PRZYRODY

Cały obszar Parku znajduje się w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 obejmując dwa obszary: Dolina Dolnej Odry PLB32003 i Dolna Odra PLH320037. Na obszarze parku położone są dwa rezerwaty: Kurowskie Błota i Kanał Kwiatowy. Teren parku jest wyspą torfową położoną pomiędzy dwoma ramionami Odry i jest największym w Europie torfowiskiem fluwiogenicznym(zalewanym wodami rzeki) z siecią starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk. Te szczególne warunki oraz praktycznie brak gospodarowania doprowadziły do wykształcenia się charakterystycznej szaty roślinnej dającej miejsca odpoczynku, schronienie i bazę żerową dla wielu cennych gatunków zwierząt.

 

 Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Kanał Kwiatowy fot. zbiory ZPKWZ

 Pod względem siedlisk przyrodniczych do przedmiotów ochrony należy zaliczyć na obszarze parku:

  • wody eutroficzne starorzeczy, rozlewisk i kanałów z barwną roślinnością lilii wodnych,
  • trzęsawiska z niskoturzycową roślinnością,
  • zarośla i lasy łęgowe wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe z ich naturalną florą i fauną,
  • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
  • murawy napiaskowe na refulatach.

Park jest szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym.

 

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Kurowskie Błota fot. zbiory ZPKWZ 

Obszar Specjalny Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” - obszar obejmuje dolinę Odry między Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim (dł. 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Teren szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych (zarówno w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym), które występują tu w olbrzymich koncentracjach, np. na jesiennym zlotowisku zbiera się do 12 000 żurawi. Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Dolna Odra PLH320037  to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 30 458  ha. Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą), rozciągająca się na przestrzeni ok. 90 km, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami.

 

Rezerwaty:

Kurowskie Błota – faunistyczny rezerwat przyrody o powierzchni 98,4 ha, utworzony w 1965 r. na terenie gminy Kołbaskowo, pierwotnie w celu ochrony kolonii kormoranów, a później czapli siwej, liczącej tu około nawet 600 par. Dzisiaj kolonii czapli już nie ma i rezerwat chroni naturalny, rozległy las łęgowy bardzo trudno dostępny.

Kanał Kwiatowy – florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 3 ha, na terenie gminy Kołbaskowo, utworzony w 1976 r. na części jednego ze starorzeczy, w celu ochrony występujących tutaj rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych, takich jak salwinia pływająca czy grzybieńczyk wodny.

Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem – położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1973 r. Ochronie podlega tu rzadki w naszym kraju zespół roślinności ciepłolubnej. Samo wzgórze, będące fragmentem wysokiego brzegu doliny Odry w jej dolnym biegu jest wspaniały punktem widokowym na Międzyodrze.

 

 Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem fot. zbiory ZPKWZ

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.