Rys historyczny

 • Pierwszy park krajobrazowy z obszaru obecnego województwa zachodniopomorskiego powołany został w roku 1979. Był to Drawski Park Krajobrazowy na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego.
 • Po dwóch latach, w roku 1981 utworzono kolejne dwa parki – Iński oraz Szczeciński „Puszcza Bukowa” – te z kolei na terenie województwa szczecińskiego.
 • W roku 1991 utworzono na terenie województwa gorzowskiego Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy (obecnie Barlinecki Park Krajobrazowy).
 • Rok 1993 przyniósł utworzenie dwóch kolejnych parków – Cedyńskiego oraz Dolina Dolnej Odry.
 • Najmłodszym obszarem chronionym jest utworzony w roku 1996 na terenie ówczesnego województwa gorzowskiego Park Krajobrazowy „Ujście Warty”.
 • Przez wszystkie lata funkcjonowania parków krajobrazowych posiadały one różną strukturę administracyjną – pierwotnie działały one w oparciu o samodzielne dyrekcje, następnie tworzone były wspólne zarządy obszarów.  Administracja parków funkcjonowała w strukturach terenowej administracji rządowej – pierwotnie Wojewódzkich Rad Narodowych, następnie w ramach administracji zespolonej podległej wojewodom. W kolejnych latach siedziby dyrekcji parków mieściły się m.in. w Złocieńcu, Szczecinie, Ustowie, Gryfinie.
 • W roku 1999 weszła w życie reforma administracyjna tworząca trójstopniowy podział administracyjny kraj, w ramach którego dotychczasowe 49 województw przekształcono w 16. Tym samym na terenie nowego województwa zachodniopomorskiego znalazły się obszary (lub ich części) parków krajobrazowych położonych dotychczas w województwie szczecińskim, koszalińskim oraz fragmencie województwa gorzowskiego.
 • W roku 2008 uchwalono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tworzącą Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, którym przekazano część kompetencji dotychczasowych dyrekcji parków krajobrazowych – m.in. wydawanie decyzji administracyjnych oraz uzgadnianie przedsięwzięć.
 • W województwie zachodniopomorskim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przejęła w całości pracowników i majątek dotychczasowych dyrekcji parków krajobrazowych. Jej powołanie przyniosło zatem kres funkcjonowania administracji parków krajobrazowych w ramach administracji rządowej, a przejściowo również w pozostałych strukturach administracji publicznej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pojawiające się w sieci wzmianki o funkcjonowaniu dyrekcji określonego parku np. w Gryfinie lub w Złocieńcu uległy z tym momentem dezaktualizacji i nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi!
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie powołał Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – wspomniana wyżej ustawa przenosiła bowiem tę kompetencję ze sfery administracji rządowej na rzecz administracji samorządowej – w roku 2011.
 • W kolejnym, 2012 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powołał pierwszego dyrektora ZPKWZ. Instytucja ta rozpoczęła funkcjonowanie po raz pierwszy od 1979 spajając zarządzanie wszystkimi parkami krajobrazowymi regionu.
 • Początkowo instytucja powadziła działalność przy pomocy 4 pracowników, stopniowo w kolejnych latach zespół rozrastał się, co pozwoliło na realizację kolejnych zadań. Obecnie w ZPKWZ zatrudnionych jest 11 pracowników

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.