Dla gmin

Dla gmin

Na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 22 gminy. Z większością z nich ZPKWZ realizował już wspólne działania – m.in. poprzez formułę projektów partnerskich finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podobne działania w zależności od możliwości finansowych planowane są również w przyszłości.
Parki krajobrazowe, odmiennie od parków narodowych nie posiadają prawa własności do gruntów położonych na ich terenie. Tym bardziej istotne jest prowadzenie stałej współpracy z podmiotami zarządzającymi znacznymi obszarami parków. W tej grupie znajdują się gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego kraju, posiadające konstytucyjne domniemanie kompetencji w zakresie samorządu terytorialnego.

Działania inwestycyjne

Jak wskazano powyżej dotychczasowa działalność ZPKWZ obfitowała w prowadzenie działań inwestycyjnych w oparciu o formułę partnerstwa z gminami. W ramach niej posadowiono zarówno obiekty małej infrastruktury takie jak wiaty, tablice z mapami i informacyjno-edukacyjne, ławostoły, gry edukacyjne jak również obiekty dużej infrastruktury jak pomosty, czy wieże widokowe. W ramach partnerstwa gminy użyczały ZPKWZ nieruchomości, na których dzięki dofinansowaniu pozyskanemu, wydatkowanemu i rozliczonemu przez ZPKWZ posadowiono infrastrukturę, którą następnie przekazano gminom, a te zobowiązały się do utrzymania obiektów, aby zapewnić trwałość efektu projektu.

Działania edukacyjne
Wspólnie z gminami ZPKWZ realizuje różnego rodzaju działania edukacyjne. Przybierają one zróżnicowany charakter. Są to zarówno konkursy dla uczniów miejscowych szkół poświęcone zarówno obszarowi parku krajobrazowego na terenie którego lub w otulinie którego znajduje się dana placówka oświatowa, spotkania edukacyjne z uczniami w szkołach oraz „w terenie”, jak również uczestnictwo pracowników ZPKWZ w szeregu organizowanych przez gminy wydarzeń – piknikach, jarmarkach, dożynkach, dniach gminy itp. W przypadku tych ostatnich aktywności ZPKWZ wystawia stoisko edukacyjno – promocyjne, na którym prowadzone są gry o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży, świadczona jest działalność informacyjna w zakresie wartości parków krajobrazowych i obowiązujących na ich terenie przepisów, a także odbywa się nieodpłatna dystrybucja materiałów kartograficznych, turystycznych, edukacyjnych oraz gadżetów promocyjnych ZPKWZ.
Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej znajdą Państwo w zakładce „Edukacja”

Planowanie przestrzenne
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody dyrektor zespołu parków krajobrazowych posiada kompetencję do składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zwracamy się z apelem do wszystkich gmin położonych na terenie parków krajobrazowych i ich otulin o informowanie ZPKWZ o prowadzonych procedurach dotyczących opracowania i przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uzgadnianie projektów uchwał

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie przyrody akty prawne takie jak: uchwały sejmiku województwa w sprawie parku krajobrazowego oraz uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony parku w części dotyczącej wybranych zakazów podlega uzgodnieniu z radami gmin. Uzgodnienie następuje w formie postanowienia. Brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od daty przesłania projektu uznaje się za jego uzgodnienie. Liczymy na owocną współpracę w tym zakresie.

Ochrona innych form ochrony przyrody

Bardzo często na terenie parku krajobrazowego występują inne formy ochrony przyrody, w tym ustanawiane przez radę gminy: zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody. Zadaniem służby parku krajobrazowego jest ochrona również takich form ochrony przyrody na terenie parku. Zadaniem dyrektora zespołu parków krajobrazowych jest współdziałanie z jednostkami publicznymi w ochronie przyrody. Stąd otwarci jesteśmy na współpracę przy ustanawianiu, zarządzaniu i innych działaniach związanych z funkcjonowaniem takich obszarów. Stanowią one szczególne walory chronione obszaru parku i wzbogacają jego atrakcyjność oraz znaczenie.
Należy zwrócić również uwagę, iż funkcjonują nadal formy ochrony przyrody powołane na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku (a więc już nie obowiązującej). Częstokroć w aktach prawnych powołujących te obszary znajdowały się zapisy o bezpośrednim nadzorze dyrektora parku krajobrazowego nad nimi. Zwracamy uwagę, iż w obecnym stanie prawnym taki nadzór nie może być realizowany (z uwagi na brak kompetencji do takiego działania).

Inwentaryzacja, identyfikacja zagrożeń i gromadzenie dokumentacji

Do zadań służby parku krajobrazowego należy przeprowadzanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej jak również identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.
W ramach prowadzonych przez gminę prac planistycznych, opracowywania dokumentów strategicznych (polityk, strategii, programów) bądź przygotowujących do realizacji inwestycji prowadzone są prace obejmujące inwentaryzację przyrodniczą, w ramach których uzyskuje ona informacje na temat rzeczywistego stanu wartości chronionych, zagrożeń dla tychże, a rezultatem tych prac jest zgromadzenie stosownej dokumentacji.

 

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.